Twoja karta do codziennych zakupów

Płacisz nią kiedy chcesz - w sklepach stacjonarnych i w internecie, w Polsce i za granicą.

Sprawdź szczegóły

Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacjiJakie to proste

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, klient ma prawo złożyć reklamację.

Forma i miejsce złożenia reklamacji

§ 1

1. Reklamacja może być złożona:

1) osobiście w Centrali (siedzibie banku) lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;

2)      telefonicznie w formie ustnej na numery podane na stronie internetowej banku tj. www.bsgrudusk.pl;

3)      listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddziału;

4)      z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres: reklamacje@bsgrudusk.pl  podany na stronie internetowej banku tj. www.bsgrudusk.pl ;

5)      faksem w formie pisemnej na numery Oddziałów, podane na stronach internetowych banku tj. www.bsgrudusk.pl

            z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:

1)      osobiście w Centrali lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej;

2)      listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddziału;

3)      faksem w formie pisemnej na numery Oddziałów, podane na stronach internetowych banku tj. www.bsgrudusk.pl;

4)      z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e – mail na adres reklamacje@bsgrudusk.pl  podany  na stronach internetowych  banku tj. www.bsgrudusk.pl .

3. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych prze klientów innych niż instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników składane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupełnienie reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

4. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu.

5. Adresy Centrali oraz Oddziałów znajdują się na stronie internetowej tj.www.bsgrudusk.pl

 

Zakres danych zawartych w reklamacji

§ 2

1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub nazwę klienta;

2)      adres korespondencyjny;

3)      dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

4)      oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5)      własnoręczny podpis klienta.

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;

2)      numer karty/karty NFC;

3)      numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę NFC;

4)      datę transakcji;

5)      kwotę transakcji;

6)      miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).

 

        Formularze reklamacji zawarte są poniżej.

 

3. W przypadku stwierdzenia przez bank braku informacji wymaganych
do rozpatrzenia reklamacji, bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.

4. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta.
Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

 

Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji

§ 3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

 

Termin rozpatrzenia reklamacji

§ 4

1. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do banku.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych, a w przypadku klientów instytucjonalnych z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników, do 90 dni.

3. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a  w przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych – dodatkowo transakcje dokonane kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych.

4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1 bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:

1)      wyjaśnia przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2)      wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone;

3)      wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

7. Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

8. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

9. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta. 

 

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

§ 5

1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:

1)       listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem ust. 2;

2)      wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2..

3. Zasady z ust.2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

 

Informacje dodatkowe

§ 6

1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2. W razie sporu z bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

1)      odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych banku, w tym Rady Nadzorczej banku;

2)      złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

3)      skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;

4)      złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub

5)      wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

5. Zasady opisanej w ust. 4 pkt 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnychi rolników.

 

skargi

§ 7

1. W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub  wykonywanej działalności klient nie stanowiących reklamacji ma prawo złożyć skargę. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt 4..

 

wniosek

§ 8

1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.

2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt. 4.

 

Bank Spółdzielczy w Grudusku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02 – 001 Warszawa; https://rf.gov.pl

Bank
Spółdzielczy w Grudusku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa: Sąd Polubowny

Bank Spółdzielczy w Grudusku w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

 

   Formularz reklamacji (klient indywidualny)

   Formularz reklamacji (klient instytucjonalny)

   Formularz reklamacji kartowej (klient indywidualny)

   Formularz reklamacji kartowej (klient instytucjonalny)

Aplikacja mobilna BS Grudusk

Image

Pobierz, aby swobodnie i bezpiecznie korzystać z usług banku.

Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną BS Grudusk, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.
Image

dostęp do rachunków

płatności BLIK

przegląd sald i historii operacji na rachunkach

wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US

Image

obsługę lokat terminowych - szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat

obsługę kredytów - szczegóły kredytu, harmonogram spłat

odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push