Lokata dynamiczna (progresywna) – to lokata, w której oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku lokaty dynamicznej zależy od długości terminu ich przechowywania na tym Rachunku i wzrasta wraz z upływem kolejnych Okresów odsetkowych w ramach pierwotnego Okresu umownego Lokaty, a po jej odnowieniu – w ramach każdego kolejnego Okresu umownego


Korzyści:

 • im dłużej utrzymujesz lokatę, tym więcej zarabiasz
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • bezpieczeństwo - lokaty objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym)
 • dla każdego - nie musisz posiadać rachunku bieżącego


Minimalna wpłata:

 • 5 000 zł

Oprocentowanie:

 • oprocentowanie dynamicznej lokaty oszczędnościowej w okresie umownym jest progresywne, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty
 • dynamiczna lokata oszczędnościowa podlega oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych

Okres umowy

 • lokata może być otwarta na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

Dysponowanie środkami:

 • przy likwidacji dynamicznej lokaty oszczędnościowej, odsetki są liczone od dnia wpłacenia lokaty do dnia poprzedzającego wypłatę wg stopy procentowej określonej dla ostatniego pełnego miesiąca utrzymania lokaty

Jak założyć lokatę?

 • lokatę dynamiczną możesz założyć osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Grudusku.

Bezpieczeństwo

 • depozyty zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.