Północne granice województwa mazowieckiego wytyczają obszar działań Banku Spółdzielczego w Grudusku. Bank prowadzi działalność na terenie 3 gmin wiejskich charakteryzujących się brakiem działalności przemysłowej. Zamieszkuje je około 9 tys. ludności. Jest to teren rolniczy o urozmaiconych warunkach bonitacyjnych.

Bank powstał w 1925 roku jako Kasa Stefczyka z inicjatywy miejscowych działaczy pod przewodnictwem właściciela ziemskiego majątku położonego w Grudusku, który przeznaczył na ten cel budynek wraz z działką położoną w centrum Gruduska. Po wojnie bank wznowił działalność 10 października 1945 r. powołując Kasę Spółdzielczą, która podjęła działalność w tym samym budynku. Następne lata Banku Spółdzielczego w Grudusku były podobne do wszystkich spółdzielni bankowych w kraju.

Przełom w działalności Banku Spółdzielczego w Grudusku następuje w 1990 r. kiedy to zbudowano nową siedzibę banku, a w 1993 dokonano komputeryzacji firmy. Rok 1995 przynosi przyłączenie Banku Spółdzielczego w Dzierzgowie. W 1996 Bank Spółdzielczy jako jeden z akcjonariuszy powołał do życia Mazowiecki Bank Regionalny. Rok 1998 to przyłączenie Banku Spółdzielczego w Czernicach Borowych. Przyłączone banki są obecnie oddziałami Banku Spółdzielczego w Grudusku

Obecnie bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Swoją działalność prowadzi poprzez centralę w Grudusku i dwa oddziały - w Dzierzgowie i Czernicach Borowych. Na koniec 2010 roku suma bilansowa banku wynosiła ponad 47,2 mln zł, suma udzielonych kredytów (dla sektora niefinansowego i budżetu) wyniosła ponad 42,2 mln zł. Bank nie posiadał w obligu kredytowym należności zagrożonych. Wartość zgromadzonych depozytów od klientów i budżetu wynosiła ponad 39 mln zł. W 2010 r. bank osiągnął wynik finansowy netto w wysokości 700 tys. zł. Fundusze własne banku wyniosły ponad 7,2 mln zł i stanowiły równowartość ponad 1,8 mln euro. Współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 14,73%.

Bieżącą działalnością banku kieruje 3-osobowy zarząd, któremu prezesuje Bogdan Kazimierz Kozieł, a Radzie Nadzorczej przewodniczy Bernard Kosobudzki.