Oferta kredytowa Agro

Potrzebujesz finansowania dla swojego gospodarstwa rolnego. Oferujemy konkurencyjne warunki kredytowania, dostosowane do Twoich potrzeb.

Nie czekaj, zainwestuj w przyszłość swojego biznesu już dziś! Nasz Bank zapewnia profesjonalną obsługę i doradztwo, co gwarantuje Ci najlepsze efekty i rozwój Twojej działalności.Kredyt na zakup gruntów Agro (ZG)Zainwestuj w przyszłość

Kredyt na zakup gruntów Agro (ZG) to wyjątkowa oferta przeznaczony dla rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów.

Dla kogo:

 • kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną

Image

Cel kredytu:

 • kredyt przeznaczony jest na finansowane projektów inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów,


Kwota kredytu:

 • 90% zadania inwestycyjnego


Wymagane dokumenty:

 • wniosek kredytowy

 • dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny

 • umowy wstępne ze sprzedającymi

 • tytuły własności sprzedawanych gruntów oraz aktualny wypis z ksiąg wieczystych tych gruntów

 • inne dokumenty wymagane przez Bank


Okres kredytowania:

 • Wariant I:  do 20 lat, ale nie dłużej niż do osiągnięcia wieku 55 lat przez najmłodszego ze współkredytobiorców,

 • Wariant II: do 15 lat


Informacje dodatkowe:

 • karencję w spłacie kapitału do 24 miesięcy

 • udział własny kredytobiorcy co najmniej 10%

 • środki z kredytu muszą być przeznaczone na finansowanie zakupu gruntów potwierdzone aktem notarialnym

 • bezwzględną formą zabezpieczenia kredytu na zakup gruntów (ZG) jest wpis do hipoteki na zakupywanych gruntach

 • wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach

 • spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach

Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR Zawsze atrakcyjne oprocentowanie

Pragniesz rozwijać swoje gospodarstwo rolne korzystając z Kredytu preferencyjnego z dopłatą ARiMR do oprocentowania? Przy pomocy naszych doradców wybierz interesującą Cię linię kredytową.


Pakiet korzyści dla Twojego gospodarstwa rolnego:
•    atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja,
•    możliwość przeznaczenia kredytu na celowe inwestycje związane z rozwojem gospodarstwa rolnego,
•    dopasowany okres kredytowania do Twoich potrzeb i możliwości,
•    harmonogram spłat kredytu dostosowany do specyfiki prowadzonej przez Ciebie działalności.

Wybierz Kredyt Preferencyjny z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który pozwoli Ci na skuteczne pozyskanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.


Aktualna lista dostępnych linii kredytowych dostępna jest na stronie ARiMR

Image

Kredyt w rachunku bieżącym Agro dla rolników indywidualnych (na okres 12 miesięcy)

Kredyt w rachunku bieżącym Agro dla rolników indywidualnych przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej. 

 

Image

 Korzyści:

 • szybka decyzja

 • niskie koszty i oprocentowanie

 • bez dokumentowania celowości wykorzystania

 • wysoka maksymalna kwota

Cel kredytu:

 • finansowanie bieżących potrzeb działalności rolniczej

Dla kogo:

 • dla rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą

Okres kredytowania:

 • do 12 m-cy z możliwością przedłużania na kolejne okresy

Oprocentowanie:

 • zgodnie z obowiązującą w banku Tabelą oprocentowania (w załączeniu)

Prowizja i opłaty:

 • zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą prowizji i opłat bankowych

Forma zabezpieczenia:

 • wg ogólnie przyjętych zasad w banku

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty

 • wniosek o kredyt

 • informacja o wnioskodawcy

 • dokumenty dotyczące gospodarstwa rolnego

 • dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu

Inne:

 • uwzględniamy historię rachunków z innych banków

Więcej:

 • Regulamin dostępny w jednostkach operacyjnych Banku.

Kredyt nawozowy AgroZawsze atrakcyjne oprocentowanie

Kredyt nawozowy Agro na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, oleju napędowego, kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, itp.

Dla kogo:

 • kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną

Cel kredytu:

 • kredyt przeznaczony jest na finansowane rzeczowych środków do produkcji rolnej: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, oleju napędowego, kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, itp.,

Kwota kredytu:

 • 2 500,00 zł na 1 ha użytków rolnych

Okres kredytowania:

 • do 12 miesięcy

Informacje dodatkowe:

 • brak konieczności udokumentowania wykorzystania środków kredytowych

 • wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach

 • spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach

Image

Kredyt inwestycyjny AgroZawsze atrakcyjne oprocentowanie

Kredyt inwestycyjny Agro przeznaczony jest dla rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych , realizowanych przez Kredytobiorcę, czyli przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego.

Dla kogo:

 • kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną

Cel kredytu:

 • kredyt przeznaczony jest na finansowane inwestycji materialnych (zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich);  do 20% wartości kredytu można wykorzystać na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej

Kwota kredytu:

 • 90% wartości finansowanego majątku trwałego

Okres kredytowania:

 • do 10 lat

Wymagane dokumenty:

 • wniosek kredytowy

 • dokumenty stwierdzające aktualny stan prawny

 • sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata

 • deklarację podatkową potwierdzoną przez Urząd Skarbowy

 • zaświadczenie o terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego

 • wymagane pozwolenia administracji lokalnej na realizację inwestycji, adekwatne do rodzaju inwestycji

 • tytuły własności lub umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje

 • inne dokumenty wymagane przez Bank

Informacje dodatkowe:

 • karencję w spłacie kapitału do 18 miesięcy

 • udział własny kredytobiorcy co najmniej 20% lub 10% przy zastosowaniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości rolnej

 • wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach

 • spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach

Image

Kredyt obrotowy AgroZawsze atrakcyjne oprocentowanie

Twoje gospodarstwo rolne dynamicznie się rozwija, potrzebne są Ci środki na sfinansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością?

Idealną formą wspierającą bieżącą płynność Twojego gospodarstwa  jest Kredyt obrotowy Agro. Pozwala on na regulowanie bieżących zobowiązań ze środków kredytowych nie związanych z inwestycjami, jeśli nie możesz ich zapłacić ze środków własnych.

Dla kogo:

 • kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną

Cel kredytu:

 • kredyt przeznaczony jest na finansowane rzeczowych środków do produkcji rolnej: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, oleju napędowego, kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport, itp.,

Okres kredytowania:

 • do 36 miesięcy

Informacje dodatkowe:

 • kredytobiorca może wykorzystać do 40% kwoty kredytu na sfinansowanie zakupów dokonanych w okresie 2 miesięcy przed dniem zawarcia umowy o kredyt, a pozostałą część na zakupy dokonane po dniu zawarcia umowy
  o kredyt

 • kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem w okresie 
  2 miesięcy od dnia pobrania środków pochodzących z kredytu, fakturami VAT lub innymi dowodami kupna – sprzedaży

 • możliwe jest udzielenie kredytu obrotowego z zastosowaniem formuły limit Agro, w ramach wcześniej przyznanego limitu

 • wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach

 • spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach

Image

Aplikacja mobilna BS Grudusk

Image

Pobierz, aby swobodnie i bezpiecznie korzystać z usług banku.

Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną BS Grudusk, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.
Image

dostęp do rachunków

płatności BLIK

przegląd sald i historii operacji na rachunkach

wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US

Image

obsługę lokat terminowych - szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat

obsługę kredytów - szczegóły kredytu, harmonogram spłat

odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push