Kredyt w koncie osobistym jest wygodną formą pozyskania dodatkowych środków na dowolne cele przez osoby posiadające w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Unikonto.


Kredyt udzielany jest w osobom posiadającym w Banku rachunek od co najmniej 3 miesięcy, na który regularnie przekazywane są wpływy o charakterze stałym. Pieniądze przyznane przez Bank w postaci limitu są zawsze w zasięgu ręki, gdyż powiększają saldo dostępnych środków na rachunku i można z nich korzystać przez Internet, przy użyciu karty lub w formie gotówkowej.

Spłata kredytu następuje z najbliższych wpływów na rachunek, które zmniejszają zadłużenie powodując, że przyznany kredyt może być wykorzystywany wielokrotnie.

Informacje dodatkowe:

 1. Cel kredytu.
  Kredyt udzielany jest na sfinansowanie dowolnego celu konsumpcyjnego.
 2. Okres na jaki udzielany jest kredyt.
  Kredyt udzielany jest w złotych polskich na okres do 5 lat.
 3. Wysokość kredytu.
  Kwota kredytu nie może być wyższa niż trzykrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR (maksymalnie 255 550,00 zł).
 4. Zabezpieczenie kredytu.
  Zabezpieczenie spłaty kredytu uzgadniane jest indywidualnie między Bankiem a Kredytobiorcą.
 5. Spłata kredytu.
  Spłata kredytu i odsetek może być dokonywana w ratach malejących. Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.
 6. Opłaty i prowizje.
  Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z taryfą prowizji i opłat.
 7. Oprocentowanie.
  Oprocentowanie zmienne, określone jest w tabeli oprocentowania.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie dla kredytu w ROR UNIKONTO :

 • Kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł (prowizja płatne ze środków własnych kredytobiorcy)
 • okres kredytowania 12 miesięcy,
 • roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,50 %.

Całkowity koszt kredytu wynosi 523,84 zł, w którego skład wchodzą:  

 • prowizja za udzielenie kredytu 100,00 zł,
 • odsetki od kredytu 423,84 zł,
 • koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
 • pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,16 %, a całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.523,84  zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.  

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 26-10-2017 r.